Thẻ tag: Năm Bảy Bảy muốn rót 750 tỷ đồng cho hai dự án ở Quảng Ngãi và Bình Thuận