Thực đơn 1180.000 đ/bàn
1 Súp cá mập 30.000 đ
2 Súp cá mập 30.000 đ
3 Súp cá mập 30.000 đ
4 Súp cá mập 30.000 đ
5 Súp cá mập 30.000 đ
6 Súp cá mập 30.000 đ
Thực đơn 2180.000 đ/bàn
1 Súp cá mập 30.000 đ
2 Súp cá mập 30.000 đ
3 Súp cá mập 30.000 đ
4 Súp cá mập 30.000 đ
5 Súp cá mập 30.000 đ
6 Súp cá mập 30.000 đ
Thực đơn 3180.000 đ/bàn
1 Súp cá mập 30.000 đ
2 Súp cá mập 30.000 đ
3 Súp cá mập 30.000 đ
4 Súp cá mập 30.000 đ
5 Súp cá mập 30.000 đ
6 Súp cá mập 30.000 đ