Thực đơn 1300.000 đ/bàn
1 Súp cá 50.000 đ
2 Súp cá 50.000 đ
3 Súp cá 50.000 đ
4 Súp cá 50.000 đ
5 Súp cá 50.000 đ
6 Súp cá 50.000 đ
Thực đơn 2270.000 đ/bàn
1 Súp cá 10.000 đ
2 Súp cá 50.000 đ
3 Súp cá 30.000 đ
4 Súp cá 60.000 đ
5 Súp cá 60.000 đ
6 Súp cá 60.000 đ